Artikel 1. Aanmelding;
Na het ondertekenen van de voorwaarden bent u cliënt van Fysio Plaza Scheemda.

Fysio Plaza Scheemda behoudt zich het recht voor een nieuwe cliënt  te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 2. Geheimhouding / Medisch dossier;
Het staat onze fysiotherapeuten vrij om betreffende medische informatie op te vragen en te overleggen met Uw eigen of vervangende huisarts. Op alle medische informatie rust een medisch beroepsgeheim.

Artikel 3. Beëindiging;
Beiden partijen zijn gerechtigd om medische behandeling zonder opgaaf van redenen stop te zetten met in achthouding van de 24 uur termijn.

Artikel 4. Aansprakelijkheid;
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt de deelnemer dringend geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Fysio Plaza Scheemda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cliënt.

Fysio Plaza Scheemda is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de cliënt. Schade die door de cliënt al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig
gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Fysio Plaza Scheemda dienen te worden vergoed.

Artikel 5. Algemeen;
Het staat Fysio Plaza Scheemda vrij om jaarlijks de tarieven te indexeren.

Fysio Plaza Scheemda behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag de behandelingen stop te zetten.

Artikel 6. Huisregels;
Tijdens trainingen is het verplicht indoorschoenen te dragen. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek op de apparatuur verplicht en het dragen van singlets (mouwloze hemdjes) niet toegestaan.

Roken of mobiel bellen in het centrum is niet toegestaan. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drink- en etenswaren te eten. In en op de Fysio Plaza Scheemda gelden regels, U vindt die op verschillende plaatsen in het pand. Met het betreden van dit pand als lid verklaart U zich akkoord met deze regels.;

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie.

In geval van calamiteiten (bijvoorbeeld een brandalarm) dient u de aanwijzingen van de fysiotherapeut of praktijkmedewerker, of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.

Vanuit hygiëneoogpunt kunnen huisdieren niet worden meegenomen. ;In de oefenruimte bent u vaak niet alleen: het is plezierig indien iedereen daar rekening mee houdt in zowel de sociale omgangsvormen alsook vanuit hygiënisch oogpunt.

Artikel 7. Afspraak;
Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak, dient u dit minstens 24 uur van tevoren aan ons door te geven.

Een niet (op tijd) afgemelde afspraak kunnen wij niet bij uw verzekering declareren en wordt bij u in rekening gebracht.

Wilt u een afspraak wijzigen of verplaatsen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via telefoonnummer 0597-592157 of u kunt ons een e-mail sturen mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor de eerste afspraak dient U een geldig legitimatiebewijs, zorgpas en eventuele verwijzing van Uw (vervangend) huisarts mee te nemen.

Voor alle behandelingen dient U 2 handdoeken mee te nemen. Alle geschillen tussen de deelnemer en Fysio Plaza Scheemda waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter
behoren, worden beslecht door de Rechtbank te Groningen.

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Fysio Plaza Scheemda is Nederlands recht van toepassing.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden die op dit formulier zijn afgedrukt en die te accepteren.

Datum:……….
Handtekening:……………