Artikel 1. Aanmelding

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier bent u lid (hierna te noemen: deelnemer) van Sportschool Scheemda.

Artikel 2. Inschrijving
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een lidmaatschapsdruppel. De lidmaatschapsdruppel blijft te allen tijde eigendom van Sportschool Scheemda. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapsdruppel. U huurt de druppel tegen eenmalige kosten

Zonder geldige lidmaatschapsdruppel geen deelname aan iedere training (zowel individueel als in groepsverband) Bij verlies of diefstal van de lidmaatschapsdruppel dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden bij Sportschool Scheemda. De betalingsverplichting van de deelnemer blijft onverminderd van kracht.

Bij verlies lidmaatschapsdruppel wordt opnieuw druppelkosten (€ 15,00) in rekening gebracht bij het verstrekken van een nieuwe druppel. Na beëindiging dient druppel weer ingeleverd te worden

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot (on)beperkt trainen of het deelnemen aan cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van het abonnement waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Sportschool Scheemda behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 3. Contributies

De contributie is een maandelijkse bijdrage en is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd.

Betaling geschiedt per automatische incasso. De deelnemer machtigt hiertoe Sportschool Scheemda door middel van de machtiging opgenomen in het inschrijfformulier. Bij geen automatische incasso is Sportschool Scheemda genoodzaakt 10% toeslag op het abonnementsgeld aan u door te berekenen. Bij stornering worden (€ 5,00) extra kosten in rekening gebracht.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim en is Sportschool Scheemda gerechtigd om haar contractuele verplichting op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is Sportschool Scheemda alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Indien de deelnemer in de abonnementsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten tweemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven zullen de resterende termijnen voor die periode ineens en direct opeisbaar zijn.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat de deelnemer het verschuldigde bedrag vermeerderd met de rente en kosten heeft betaald zal hij/zij weer worden toegelaten in het pand.

In geval van minderjarigheid van de deelnemer geldt voor zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ten aanzien van de betaling een hoofdelijke aansprakelijkheid.

Artikel 4. Beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur (1, 6 of 12 maanden) van het abonnement dat op het inschrijfformulier staat aangegeven. Na afloop van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan wordt deze telkens stilzwijgend maandelijks verlengd, behoudens in het geval een partij de overeenkomst aan de andere partij opzegt.

Partijen kunnen de overeenkomst via het uitschrijfformulier, na voltooiing  van de in eerste instantie overeengekomen termijn, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voor de vervaldatum van de betreffende contractperiode. Contracten vanaf 01-01-2010 geldt vervaldatum de 1e van de maand.

Alleen middels het uitschrijfformulier (te verkrijgen bij de receptie) kan het abonnement worden opgezegd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt de deelnemer dringend geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Sportschool Scheemda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Sportschool Scheemda is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Sportschool Scheemda , dienen te worden vergoed.

 Artikel 6. Algemeen

Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Sportschool Scheemda het lidmaatschap voor bepaalde tijd (2 maanden) opgeschort worden. Bij ziekte dient de deelnemer over een doktersverklaring te beschikken. Verwachte ziektetermijn bedraagt (naar verwachting) minimaal 1 maand.

Sportschool Scheemda behoudt zich het recht voor de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

Sportschool Scheemda behoudt zich het recht voor het reglement en/of de contributies in alle redelijkheid aan te passen. Bij aanpassing van de contributie dient Sportschool Scheemda dit algemeen kenbaar te maken.

Sportschool Scheemda behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende abonnement vervalt.

Geschilbeslechting
Alle geschillen tussen de deelnemer en Sportschool Scheemda waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank te Groningen.

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en Sportschool Scheemda is Nederlands recht van toepassing.

Huisregels

  1. Tijdens trainingen is het verplicht indoorschoenen te dragen. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek op de apparatuur verplicht en het dragen van singlets (mouwloze hemdjes) niet toegestaan.
  2. Gebruik van de sauna is toegestaan vanaf 16 jaar, waarbij het gebruik van de handdoek verplicht is.
  3. Roken of mobiel bellen in het centrum is niet toegestaan.
  4. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drink- en etenswaren te nuttigen.
  5. In en op de Sportschool gelden regels, U vind die op verschillende plaatsen in het pand. Met het betreden van dit pand als lid verklaart U zich akkoord met deze regels.
  6. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie